Överfallsskydd i hemförsäkringen

Du vet väl om att du kan få ersättning från din hemförsäkring om du blivit överfallen?

I samtliga hemförsäkringar ingår nämligen ett så kallat överfallsskydd som innebär att du har rätt till skadestånd eller viss ersättning om du varit med om ett överfall.

överfallsskydd i hemförsäkringen

Innehållsförteckning

Senast uppdaterad: 2023-03-20

Vad är överfallsskydd?

Ett överfallsskydd ingår i samtliga hemförsäkringar och innebär att du har rätt till skadestånd eller viss ersättning om du varit med om ett överfall. Detsamma gäller om du blivit skadad i trafiken, om du blivit skadad i vården eller om du råkat skada dig själv som följd av att omgivningen eller miljön utgjorde en fara. 

Syftet med dessa skadestånd och ersättningar är att du efter ett olycksfall eller överfall som orsakat personskada ska ges samma ekonomiska förutsättningar som om skadan inte hade inträffat. Nedan går vi igenom allt om överfallsskydd i hemförsäkringen.

Då kan du begära ersättning för personskador

I det svenska samhället har du som medborgare rätt till ersättning eller skadestånd om du varit med om en personskada. De scenarion som ger rätt till ersättning vid personskada är:

  • Om du blivit skadad i trafiken
  • Om du blivit skadad i vården
  • Om du blivit skadad av en annan person på grund av vilja eller vårdslöshet
  • Om du skadat dig själv på grund av brister eller fel i miljön eller omgivningen 

 

Ett exempel på en skada som du själv orsakat men som du kan få ersättning för är om du halkat på isen på grund av att kommunen inte sandat ordentligt, eller om du inne på mataffären slår huvudet i en skylt placerad i huvudhöjd till följd av att butiken inte varnat för den.

Vilken försäkring ger ersättning?

Beroende på vad och vem som orsakat skadan hos dig har du rätt till ersättning från olika försäkringar. En skada som orsakats i trafiken ska till exempel ersättas av din trafikförsäkring, medan du som blivit skadad inom vården ska få ut ersättning från vårdgivarens patientförsäkring. 

Skadestånd vid överfall ingår i hemförsäkringen

Skulle du bli överfallen ska skadestånd för händelsen ingå i din hemförsäkring. Detta kallas för överfallsskydd och ska ge dig rätt till ersättning i form av ett visst fastställt belopp, som i sin tur avgörs utifrån olika brott. I vissa fall kan det även vara så att du har rätt till skadestånd från Brottsoffermyndigheten, och även från gärningspersonen i fråga. 

Vad krävs för att jag ska få tillgång till ersättningen?

För att du efter ett överfall ska få rätt till den ersättning som ditt överfallsskydd ska ge dig krävs det att du anmäler överfallet till polisen och även till din hemförsäkring. Detta är ett krav som alla försäkringsbolag har för att säkerställa att överfallen faktiskt inträffat, och att man inte hittar på en händelse bara för att kunna få ut försäkringsersättning. 

Det finns inga bestämmelser kring att överfallet måste anmälas inom x dagar från det att händelsen inträffade, men du bör så snart som möjligt skicka in din polisanmälan för att därefter få ut ditt skadestånd från hemförsäkringen. 

Tänk på att det är du själv som bär bevisen om att överfallet inträffat och att du blivit utsatt för överfall eller brott. Alla bevis är av värde, så som dokumenterade läkarbesök, bilder på sår eller skador och kontaktuppgifter till vittnen. Gärningsmannen behöver inte sen tidigare vara känd eller bli dömd för brott i domstol för att överfallet ska ge ersättning.

Vad ska skadeståndet från hemförsäkringen ge ersättning för?

Det grundläggande syftet med att du har rätt till skadestånd i samband med personskada är att du ska få ersättning för det lidande som skadan medför, både det psykiska och det fysiska. Överfallsskyddet finns alltså till för att skydda dig som privatperson, och för att säkerställa att din tillvaro och ekonomiska situation kan bli som vanligt igen. 

Om du varit med om en personskada är det inte heller ovanligt att du på grund av skadan drabbas av olika besvär, merkostnader och inkomstförluster. Även detta är något som skadeståndet ska ersätta då det påverkar såväl din tillvaro som din ekonomi. 

Hur mycket ersättning kan jag få?

Beroende på hos vilket försäkringsbolag du tecknat din hemförsäkring kan frågan om vilka händelser som ger ersättning och hur stor ersättning du kan få variera. En allmän riktlinje som gäller hos samtliga försäkringsbolag är dock att större brott ger större ersättning. 

Detta är något du bör ha i åtanke när du jämför hemförsäkringar för att säkerställa att dess villkor uppfyller dina förväntningar. Vill du ha rätt till försäkringsersättning för potentiell medicinsk invaliditet som uppstår hos dig till följd av det brott som begåtts bör du säkerställa att du väljer ett försäkringsbolag som erbjuder det.   

Vilka olika möjligheter till ersättning har jag?

I de flesta fall har du i samband med ett överfall eller annan personskada rätt till ersättningar från olika håll. Det alltså inte bara från din hemförsäkring, där du både kan få ersättning för dina fysiska såväl som psykiska besvär samt ersättning för mer långvariga besvär och följder som skadan orsakar. 

Andra ersättningsmöjligheter är skadestånd från gärningspersonen, vilket du kan få om en gärningsperson blivit dömd och domstolen därefter dömer ut ett skadestånd till dig. Du kan i vissa fall även få ersättning från Brottsoffermyndigheten.

Vad täcker hemförsäkringen inte?

Hemförsäkringen kan ge dig rätt till ersättning om du råkat ut för en händelse eller olycka som gäller för din egendom och för dig själv. Med egendom menar man de saker som du har för privatbruk, såväl dina egna så som de du lånar eller hyr. Skulle du drabbas av brand, skadegörelse, stöld eller annat brott riktat till din egendom gäller försäkringsersättningen. 

Det samma gäller om du råkar ut för överfall och du blir angripen eller tar skada personligen. Det är där ditt överfallsskydd kommer in i bilden och ger dig rätt till ersättning eller skadestånd. Om det däremot handlar om brott för bil, båt eller byggnad kommer hemförsäkringen inte att gälla.

Läs mer om vad som ingår i hemförsäkringen och vilka som har billigast hemförsäkring

Vanliga frågor & svar

Ett överfallsskydd innebär att du har rätt till skadestånd eller viss ersättning om du varit med om ett överfall, om du blivit skadad i trafiken, om du blivit skadad i vården eller om du råkat skada dig själv som följd av att omgivningen eller miljön utgjorde en fara.

Ja, överfallsskydd ingår som standard i en hemförsäkring. 

Fler artiklar